508 032 718

Kadry i płace

Zakres standardowej usługi kadrowej:

 • tworzenie regulaminów pracodawcy (regulamin pracy, ZFŚS, ZFRON, siatka usług i wynagrodzeń),
 • dokumentowanie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • pełna obsługa Zakładów Pracy Chronionej.

Zakres standardowej usługi płacowej:

 • sporządzanie list płac,
 • rozliczenie składek ZUS,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS i PFRON,
 • przygotowywanie przelewów płacowych,
 • naliczanie innych należności pracowniczych.

Pozostałe usługi